Third Quarter 2015

Kommentar til 3. kvartal Verdien av egenkapitalen pr aksje (NAV) var kr 1,40 ved inngangen til kvartalet og kr 1,50 ved utgangen (+7,1%). Selskapet har gjort en ny investering gjennom kvartalet. Selskapet (NOFIN) eier 100.000 aksjer i Wilson ASA (WILS).

Selskapet anmodet den 17. juni 2015 om at majoritetseier Caiano Eiendom AS (Caiano) som på denne dato eide over ni tideler av WILS, om innløsning av NOFINs aksjepost i WILS. Caiano har bekreftet at selskapet vil innløse NOFINs 100.000 aksjer.

Etter teori og rettspraksis skal løsningssummen settes til virkelig verdi. NOFIN har krevd en innløsningspris på 22,55 kroner aksjer som var sist kjente bokførte egenkapital pr aksje. Verdivurderingen støtter seg på uttalelse i årsrapporten til WILS fra 23. april 2015 som sier: "For å etterprøve bokførte verdier er det blitt foretatt beregning av bruksverdi i flåten, både samlet og på segmentnivå iht. dagens praktiske organisering av virksomheten. Beregningen viste ikke behov for nedskrivning av skip i flåten. Beregningene viste akseptabel margin utover bokførte verdier også holdt opp mot goodwill i konsernet." Både regnskapet og styrets uttalelse bekrefter vurderingen om bakenforliggende verdier i selskapet. I tillegg har WILS nylig gjennomført en refinansiering til bedrede betingelser. I mangel av aksept av kravet om innløsning har NOFIN derfor begjært rettslig skjønn av løsningskursen i WILS etter Allmennaksjeloven §4-25.

NOFIN er blitt tilbudt NOK 12,- per aksje. Ettersom bokført verdi av aksjene ved utløpet av 2. kvartal var på kr 22,7 per aksje basert på dagens EUR-kurs og styret i WILS nylig fremhevet at balansenedskrivninger ikke var nødvendige, ble dette avslått. Haugaland Tingrett har berammet saken til 18.-19. april 2016. NOFIN har mottatt prosesskriv fra Caiano hvor det fremkommer at Caiano har leiet inn rådgiver til å gjennomføre en verdivurdering som konkluderer med fair verdi på NOK 11 per aksje. Iht verdivurderingen har man altså konkludert med betydelige mindreverdier i flåten, sammenholdt med bokførte verdier i WILS.

NOFIN registrerer at datterselskapet WILS og Caiano har samme styreleder, og at styret i WILS innestår for verdier overstigende kr 22,7 pr aksje, mens Caiano sin verdivurdering konkluderer med fair verdi kr 11 pr aksje. NOFIN har investert i aksjer på grunnlag av offentlig informasjon gitt av styret i WILS.